• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

พันธุศาสตร์เซลล์ของค่างในประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืช ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปัจจุบันได้มีการนำสัตว์หรือพืชมาศึกษาวิจัยกันมากขึ้นสัตว์จำพวกลิง เป็นกลุ่มหนึ่งที่มาศึกษากันมากทั้งในด้านพฤติกรรม และด้านการแพทย์ โดยนำลิงมาเป็นสัตว์ทดลองแทนการทดลองในมนุษย์ ทำการทดลองเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ หาวิธีวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสัตว์จำพวกลิง ชะนี และเอพ มีวิวัฒนาการร่วมกันกับมนุษย์

พันธุศาสตร์เซลล์ (cytogenetics) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม (chromosome) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต หากโครงสร้างหรือจำนวนของโครโมโซมเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้เกิดการแสดงออกในสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเจริญพัฒนา และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (อมรา คัมภิรานนท์, 2546) เนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวน และรูปร่างของโครโมโซมที่จำเพาะ สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกันทางสายวิวัฒนาการ เมื่อตรวจสอบโครโมโซมพบว่ามีโครโมโซมหลาย ๆ คู่ที่เหมือนกัน เช่น มนุษย์ กอริล่า อุรังอุตัง และชิมแพนซี (Yunis, 1982) การศึกษาโครโมโซมของสัตว์จำพวกลิงมีมากในต่างประเทศ ส่วนมากศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ และวิวัฒนาการระหว่างลิงกับมนุษย์ ในบางครัง้ การจัดจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) ที่คล้ายกันจนไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ จะมีการนำจำนวนโครโมโซม และลักษณะคาริโอไทป์ (karyotype) มาใช้ เป็นข้อมูลที่สำคัญเช่น ในวงศ์ชะนี (Family Hylobates) ได้ถูกจำแนกออกเป็น 4 สกุล (genus) ตามจำนวนโครโมโซมที่ต่างกัน (Roos and Geissmann, 2001 อ้างถึงใน วิวรรธน์ แก่นสา, 2548)

สำหรับภาวะการณ์ของค่างในปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทสัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) จัดค่างอยู่ใน Appendix II คือ เป็นชนิดพันธุ์ที่ไม่จำเป็นว่าถูกคุกคามจนอาจจะสูญพันธ์ แต่ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ (ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, 2546) อีกทั้งพบว่าในประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของค่างมาก่อน ดังนั้นจึงควรจะมีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลทางด้านพันธุศาสตร์เซลล์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ หรือด้านการอนุรักษ์ต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร