• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การเปรียบเทียบส่วนแสดงของสัตว์กลุ่มกีบเท้าคู่ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในสวนสัตว์ 5 แห่งขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชปถัมป์มีส่วนงานทั้งหมด  16  หน่วยงาน  มีสวนสัตว์ที่ได้เปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบแล้วจำนวน  5  แห่งคือ  สวนสัตว์ดุสิต  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  สวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์สงขลา  ซึ่งปรัชญาการทำงานของสวนสัตว์ในยุคปัจจุบัน  คือ  1. การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง  2.  การศึกษา  3.  งานด้านการอนุรักษ์  4.  งานวิจัย

การบริหารงานสวนสัตว์จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในหลายด้านและใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานรวมกับหลักวิชาที่เป็นเนื้อหาพื้นฐานในวิชานั้นๆ  เช่น  การออกแบบส่วนแสดงสัตว์  ซึ่งส่วนแสดงสัตว์ในสวนสัตว์จะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่จะให้ปรัชญาทั้ง  4  ข้อประสบความสำเร็จ  โดยส่วนแสดงสัตว์จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารเพื่อให้ผู้เที่ยวชมเกิดประทับใจและเข้าใจในเนื้อหาทางชีววิทยาของสัตว์ป่าที่นำมาจัดแสดง  เกิดเป็นภาพที่ติดไปในความทรงจำของผู้เข้ามาเที่ยวชม  แต่การตอบสนองของส่วนแสดงสัตว์ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เที่ยวชมเท่านั้น  ยังต้องตอบสนองสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแสดงในส่วนแสดง  ผู้เลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบสัตว์  ดูแลพื้นที่ให้สวยงามและสะอาดเป็นระเบียบ  รวมถึงสัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมในการจัดการสัตว์ในส่วนแสดงสัตว์ด้วย องค์การสวนสัตว์ ฯ  มีการก่อสร้างส่วนแสดงใหม่และมีการปรับปรุงส่วนแสดงที่ใช้งานแล้วอย่างต่อทุกปีงบประมาณ  พบว่าในกระบวนการเขียนแบบไม่มีการศึกษาทบทวนส่วนแสดงสัตว์ในสวนสัตว์ที่ได้มีการใช้งานแล้ว  คือมีการนำสัตว์เข้ามาจัดแสดงและเปิดให้ผู้เที่ยวชมได้ชมสัตว์ที่อยู่ในส่วนแสดงแห่งนั้นๆ  เนื่องจากขาดผู้ศึกษาส่วนแสดงสัตว์อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเก็บข้อมูล  เพื่อหาข้อสรุปข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงของส่วนแสดง  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาส่วนแสดงในกลุ่มสัตว์กีบเท้าคู่ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในสวนสัตว์  5  แห่งขององค์การสวนสัตว์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร