• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า โครงการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่าแห่งชาติ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะจ้างผู้ออกแบบอาคารธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า โครงการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งบประมาณค่าออกแบบ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดและเงื่อนไข  (Terms Of Reference : TOR) ท้ายประกาศนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่สำนักการเงินและทรัพย์สิน  ฝ่ายพัสดุ  อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๒๐๒๗๑๑๑ – ๓ ต่อ ๑๔๒ , ๑๔๖ และ๑๔๘ ในวันและเวลาราชการ  หรือ www.zoothailand.org.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร