• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ของกระจงควาย (Tragulus napu) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ในกรงเพาะเลี้ยง

 

กระจงควาย (Tragulus napu) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เนื่องจากที่อยู่อาศัยและที่หากินของกระจงถูกบุกรุก โดยกิจกรรมของมนุษย์ สวนสัตว์สงขลาเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรกระจงควายที่มีอยู่

โดยมุ่งเน้นการศึกษาทั้งทางด้านพฤติกรรม  การตรวจสุขภาพ วงรอบการเป็นสัดรวมถึงพันธุกรรมของกระจงควายที่มีอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมต่อการเพิ่มหรือขยายประชากรกระจงควายเพื่อนำไปสู่การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร