• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์อุบลราชธานี

 

พื้นที่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาและอุบลราชธานีมีสภาพพื้นที่หลายรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด อีกทั้งยังไม่เคยมีการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์ดังกล่าวมาก่อน จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะทำการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามประชากรให้รู้ถึงสถานภาพของสัตว์กลุ่มนี้

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร