• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างศูนย์บริการให้ข้อมูลและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สวนสัตว์สงขลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สวนสัตว์” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างศูนย์บริการให้ข้อมูลและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  วงเงิน  23,000,000.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สวนสัตว์สงขลา 

ที่อยู่  189 หมู่ที่ 5  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  รหัสไปร?ษณีย์  90000

โทรศัพท์   0-7459-8838

โทรสาร    0-7459-8840

เว็บไซต์ www.gprocurment.go.th, www.songkhlazoo.com

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร