• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วย  สวนสัตว์สงขลา  องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน  ๑๔  เครื่อง  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งพัสดุที่จะจัดเช่านี้ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่งานพัสดุฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สวนสัตว์สงขลา     เลขที่  ๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ ต่อ ๑๕๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ที่ www.zoothailand.org  เว็บไซด์สวนสัตว์สงขลาที่ www.songkhlazoo.com โดยตรงหรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร