• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการแพนด้า ๒ รายการ

 สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการแพนด้า ๒ รายการ มีรายการดังนี้

                             ๑.  เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร                    จำนวน ๑ รายการ  วงเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

                             ๒.  กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด ๓ ตา   จำนวน ๑ รายการ  วงเงิน  ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การสวนสัตว์

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   กำหนดดูรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารโสภณ ดำนุ้ย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่    ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   เดือน   ธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

(นายธนภัทร  พงษ์ภมร)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร