• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสำหรับติดตั้งภายในสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา  ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสำหรับติดตั้งภายในสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน ๑๘๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ทำการพิจารณาผลการยื่นซองสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสำหรับติดตั้งภายในสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอสพีเอ็น ซัพพลาย  ในราคา  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร