• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเงิน ๖๓๗,๒๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา  ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ทำการพิจารณาผลการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจริญศรี  คลีนนิ่ง  ในราคา ๖๓๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร