• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลห้องน้ำ / ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลห้องน้ำ / ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา   ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  นั้น

                        บัดนี้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ทำการพิจารณาผลการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาดูแลห้องน้ำ / ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจริญศรี  คลีนนิ่ง  ในราคา ๒๙๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร