• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี งบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย  สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ประเภท  ดังนี้

                   ๑. ประเภทที่  ๑  กล้วยน้ำว้า จำนวน ๒ รายการ ราคารวม  ๑,๕๖๗,๐๒๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน)

               ๒. ประเภทที่  ๒  ผักสดและผลไม้สด จำนวน ๒๑ รายการ  ราคารวม ๒,๓๑๘,๐๔๓.-บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่สิบสามบาทถ้วน)

               ๓.ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จำนวน ๙ รายการ ราคารวม  ๓,๐๑๖,๓๗๗.-บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

                   ๔. ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง, วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๒๔ รายการ   ราคารวม ๙๒๐,๓๘๕.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

               ๕. ประเภทที่ ๕ หญ้าสด จำนวน ๑ รายการ ราคารวม  ๑,๒๒๘,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท  (ห้าร้อย บาทถ้วน)ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ ต่อ ๑๕๕ ในวัน และเวลาราชการ เงินที่ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์สงขลา จะไม่คืนให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร