• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๕๖

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่

เรื่อง   ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------------------

                   สวนสัตว์เชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน   ๕ ประเภท   ดังนี้

                   ๑.ประเภทที่ ๑   กล้วยน้ำว้า                                   จำนวน  ๑,๗๕๘,๑๒๐ บาท

                   ๒.ประเภทที่ ๒   ผักสด ผลไม้ และ นมสด                   จำนวน  ๕,๘๖๘,๔๐๗ บาท

                   ๓.ประเภทที่ ๓ เนื้อสดต่างๆและไข่ไก่                        จำนวน  ๕,๖๐๙,๑๔๐   บาท

                   ๔.ประเภทที่ ๔   อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์

                                      และอาหารสำเร็จรูป                         จำนวน  ๑,๘๐๐,๖๐๘ บาท

                   ๕.ประเภทที่ ๕   หญ้าสด , หญ้าสดโม่ , หญ้าแห้ง          จำนวน  ๒,๐๖๓,๗๒๕ บาท

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   ๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   ๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   ๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

                   ๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม

                   กำหนดรับฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ส่งอาหารสัตว์ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมกัน  ณ  ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย และกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย และ          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย

                   ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารการประกวด ราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่          งานการเงิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่       ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๒-๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๖ ในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ,เว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์www.zoothailand.org และเว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ www.chiangmaizoo.com (เงินที่ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   สวนสัตว์เชียงใหม่ จะไม่คืนให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๖   เดือน   ธันวาคม   พุทธศักราช    2555

 

 

 

(นายธนภัทร   พงษ์ภมร)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร