• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสวนสัตว์ ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย งบประมาณ ๑๗,๒๗๗,๑๐๐.-บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร