• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างเหมางานดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา

ด้วย  สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเงิน ๖๓๗,๒๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นเวลา ๙ เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๖  สิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖

                     กำหนดดูสถานที่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

                     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงาน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ของสวนสัตว์สงขลา

                             ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ ต่อ ๑๕๕ ในวัน และเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร