• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างเหมางานดูแลห้องน้ำ / ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์สงขลา

ด้วย  สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานดูแลห้องน้ำ / ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์สงขลา วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นเวลา ๙ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

              กำหนดดูสถานที่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๕๕   ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ)ณ งานพัสดุ และยานพาหนะ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงาน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ของสวนสัตว์สงขลา

 

             ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ ต่อ ๑๕๕ ในวัน และเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร