• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณริมรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์

ประกาศองค์การสวนสัตว์

                                   เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณริมรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 

                                          องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณริมรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๑ งาน มีราคากลางงานก่อสร้าง ๑๒๑,๑๕๔.๖๑ บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์)  

                                          ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ - ๒๘๒ ๗๑๑๑-๓  ต่อ ๑๒๒ ,๑๔๖  และ ๑๔๘  ในวันและเวลาราชการ  หรือ www.zoothailand.org.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร