• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลาเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกเป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกเป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

           เนื่องจาก มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคางานดังกล่าวรายเดียว  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๙  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕  ข้อ ๓.สวนสัตว์สงขลา  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร