• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระบะบรรทุกเอนกประสงค์ขนาด๑ตัน๔ล้อ๔X๔wd cabพร้อมชุดต่อพ่วงจำนวน๑ คัน ใช้งาน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี(ครั้งที่๒)

ประกาศองค์การสวนสัตว์

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถกระบะบรรทุกเอนกประสงค์ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ ๔x๔WD Cab พร้อมชุดต่อพ่วง

จำนวน ๑ คัน ใช้งาน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี (ครั้งที่๒)

-----------------------------------------------------

 

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถกระบะบรรทุกเอนกประสงค์ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ ๔x๔WD แบบแค็บ พร้อมชุดต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ใช้งาน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ –๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่สำนักการเงินและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒๗๑๑๑ - ๓ ต่อ ๑๒๒ และต่อ๑๔๘ ในวันและเวลาราชการ หรือwww.zoothailand.org.

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ    .

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร