• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศจัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การสวนสัตว์มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะ เพื่อใช้งานที่สวนสัตว์อุบลราชธานี  โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี จำนวน ๓ รายการ ๕ คัน     งบประมาณ ๙,๔๒๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร