• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนสัตว์สงขลา

 

สวนสัตว์เปิดสงขลาตั้งอยู่ในพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขามีพื้นที่รวมประมาณ 878 ไร่ เป็นเขตพื้นที่ของส่วนจัดแสดงและอาคารสำนักงาน รวมทั้งส่วนที่มีสภาพพื้นที่ป่ามีความสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและพื้นที่ชุ่มน้ำ

องค์การสวนสัตว์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในบริเวณสวนสัตว์แต่ละแห่งและมีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค  พร้อมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรเป็นการร่วมมือในการปฏิบัติงานทางด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งองค์การสวนสัตว์มีงานวิจัยทางด้านนี้น้อย ทั้งนี้องค์การสวนสัตว์ยังสามารถรายงานต่อสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums - WAZA) ว่าองค์การสวนสัตว์ได้มีการศึกษางานวิจัยทางด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่สอดคล้องกับแผนของสมาคมสวนสัตว์โลกและเป็นการร่วมมือกันในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาขั้นต้น   จึงได้มีการดำเนินการงานวิจัยความหลากชนิดและความ    ชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนสัตว์สงขลา ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 4 ของงานวิจัย ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความหลากชนิดและการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในประเทศไทย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร