• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การจัดการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา

ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ตุลาคม 2549 ถึง กันยายน 2553 โดยศึกษาในนกเงือก 4 ชนิด ได้แก่ นกกาฮัง นกเงือกหัวแรด นกเงือกกรามช้างและนกเงือกหัวหงอก จากการศึกษาพฤติกรรม พบว่า นกเงือกทุกชนิดแสดงพฤติกรรมการทำให้สบายตัวมากที่สุดร้อยละ 29.80 รองลงมาคือ พฤติกรรมการกิน – การขับถ่าย และพฤติกรรมการพักผ่อน ร้อยละ 17.89 และ10.82 ตามลำดับ พฤติกรรมที่พบน้อยที่สุดคือตื่นตัว ระวังภัย ร้อยละ 1.62

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร