• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในสภาพการเพาะเลี้ยง

   
   

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและช่วยเหลือเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย เพาะเลี้ยงชะมดเช็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดการจับชะมดเช็ดจากป่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร