• สวนสัตว์ดุสิต
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สวนสัตว์สงขลา
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • สวนสัตว์ขอนแก่น
 • คชอาณาจักร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1 ปี 2553; ต้นแบบในละมั่ง” (the 1st Wildlife ARTs Workshop 2010; Eld’s Deer model) วันที่ 31 มีนาคม 2553

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1 ปี 2553;      

            ต้นแบบในละมั่ง” (the 1st Wildlife ARTs Workshop 2010; Eld’s Deer model)

ที่มา:

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1”            มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามกิจหลักขององค์การสวนสัตว์ในด้านการอนุรักษ์ วิจัยและ ให้การศึกษา โดยได้ดำเนินภารกิจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของทั้งประเทศไทย และของโลกชนิดสำคัญหลายชนิด และตอบสนองการดำเนินกิจกรรมในปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 (Year of Biodiversity 2010) ในปัจจุบันจากกระแสการตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าทำให้องค์การสวนสัตว์เป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย(Ex situ conservation) ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างๆ ทำให้งานวิจัยสัตว์ป่าโดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว     การศึกษาวิจัยด้านการนำเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์(Assisted Reproductive Technologies, ARTs) มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์ในสัตว์อย่างเช่น การเก็บรักษาน้ำเชื้อแข็ง (Frozen semen) การผสมเทียม (Artificial Insemination, AI) การย้ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer, ET) การปฏิสนธินอกร่างกาย (In Vitro Fertilization, IVF) และ การโคลนนิ่ง (Cloning) ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มสัตว์ปศุสัตว์ และในปัจจุบันมีการศึกษาและ ประยุกต์ใช้ในสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการสืบพันธุ์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการแพร่ขยายพันธุ์ เช่น ปัญหาด้านพฤติกรรม ก้าวร้าวของสัตว์เพศผู้ ปัญหาการเลือดชิดในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก สัตว์ป่าที่สำคัญที่มีจำนวนประชากรน้อยส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ป่าโดยตรงได้แก่ ละมั่ง

      ละมั่ง (Eld’s deer,  Cervus eldi) จัดเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย ที่เคยสูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติ และในปัจจุบันได้มีโครงการนำละมั่งสายพันธุ์พม่า (Cervus eldi thamin) คืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้ว หากแต่สถานการณ์ของละมั่งสายพันธุ์ไทย (Cervus eldi siamensis)  ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรขนาดเล็กและ ความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำ การศึกษาและ การนำเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เข้ามาใช้จะช่วยในการอนุรักษ์เพิ่มศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าและ จัดการในด้านการจัดการกลุ่มประชากรขนาดเล็ก(Small population management)ในสภาพการเพาะเลี้ยงโดยการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมสัตว์โดยลดการเคลื่อนย้ายสัตว์ นอกจากนี้ยังจะช่วยแก้ไขปัญหา หรือลดภาวะเลือดชิด ในกลุ่มประชากรละมั่งสายพันธุ์ไทยได้ สามารถประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมฟาร์มกวางในด้านสัตว์ป่าเศรษฐกิจอีกด้วย   ดังนั้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1” นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและ พัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วยังช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและ มหาวิทยาลัยทั้งในและ ต่างประเทศด้วย

 

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เชื่อมโยงต่อกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 3. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและ มหาวิทยาลัยทั้งในและ ต่างประเทศ

กำหนดการประชุมและ สถานที่: 26-31 มีนาคม 2553

 1. ภาคปฏิบัติ: โรงพยาบาลและ ห้องปฏิบัติการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี (26-30 มี.ค. 53)

 2. ภาคบรรยาย: ณ ศูนย์อนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี  (31 มี.ค. 53)

วิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ

 1. Dr. Debra Berg                                     AgResearch, New Zealand              

 2. Dr. Pierre Comizzoli                        Smithsonian National Zoological Park, USA

ผู้เข้าร่วมประชุมภาคปฏิบัติ

                คณะกรรมการจัดงานประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมภาคบรรยาย

 1.    สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง

 2.    อาจารย์และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

 3.    พนักงานจากสถานีเพาะขยายพันธุ์สัตว์ กรมป่าไม้ และ กรมปศุสัตว์

 4.    เกษตรกรและ ประชาชนผู้สนใจ

 

กำหนดการประชุมภาคบรรยาย วันที่ 31 มีนาคม 2553

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร