• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ทำไมจึงต้องอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นที่อยู่อาศัย (Ex situ Conservation)

การอนุรักษ์สัตว์ป่าแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย (in situ Conservation) และ นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex situ Conservation) ซึ่งปัญหาของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยนั้น นอกจากการลักลอบล่าสัตว์ และบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่าที่สามารถทำให้สัตว์ป่าลดจำนวนลง อย่างป้องกันได้ยาก ดังนั้น การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างบูรณาการ และยั่งยืนจะต้องอาศัยการทำงานด้านการอนุรักษ์ในถิ่นอาศัย และนอกถิ่นอาศัยควบคู่กันไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร