• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1 ต้นแบบในละมั่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1"
  วันที่ 31 มี.ค. 53
  สถานที่ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามกิจหลักขององค์การสวนสัตว์ในด้านการอนุรักษ์ วิจัยและให้การศึกษาแก่สาธารณชน โดยได้ดำเนินภารกิจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของทั้งประเทศไทยและของโลกชนิดสำคัญหลายชนิด นอกจากนี้ยังเป็นการสนองการดำเนินกิจกรรมใน "ปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2553 (Year of Biodiversity 2010)" ในปัจจุบันองค์การสวนสัตว์เป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย (Ex situ conservation) ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างๆ ทำให้งานวิจัยสัตว์ป่าโดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว "เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ (Assisted Reproductive Technologies, ARTs)" ได้แก่ การเก็บรักษาน้ำเชื้อแข็ง (Frozen semen) การผสมเทียม (Artificial Insemination, AI) การย้ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer, ET) การปฏิสนธินอกร่างกาย (In Vitro Fertilization, IVF) และการโคลนนิ่ง (Cloning) เป็นวิทยาการที่ได้นำมาใช้ ศึกษาและ วิจัยกันอย่างแพร่หลายในปศุสัตว์ และได้นำมาประยุกต์ใช้ในสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการสืบพันธุ์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายพันธุ์ เช่น ปัญหาด้านพฤติกรรมก้าวร้าวของสัตว์เพศผู้ ปัญหาการผสมเลือดชิดในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก สัตว์ป่าสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และ มีการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมในปัจจุบัน ได้แก่ ละมั่งพันธุ์ไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1" จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและ พัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร