• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ สวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภาห้องขายตั๋วและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภาห้องขายตั๋วและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

               ตามประกาศ สวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภา ห้องขายตั๋วและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕

                เนื่องจาก หัวหน้าหน่วยงาน พบว่าผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

                สวนสัตว์ดุสิต จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว และในกรณีนี้ให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคาอีก หรือมีสิทธิขอคืนเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นแสดงความจำนงขอคืนเงินภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

                ตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร