• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   ตามประกาศ สวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕

                  เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และเพื่อให้ขั้นตอนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ครบถ้วนตามระเบียบ

                  สวนสัตว์ดุสิต จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว และในกรณีนี้ให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคาอีก หรือมีสิทธิขอคืนเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นแสดงความจำนงขอคืนเงินภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

                  เอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร