• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ เครื่อง

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ เครื่อง  ตามรายการดังนี้

      ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน ๓๐ เครื่อง ประกอบด้วย

          ๑.๑  คุณลักษณะเฉพาะสำหรับงานสำนักงาน  จำนวน ๒๖ เครื่อง

          ๑.๒  คุณลักษณะเฉพาะสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง

     ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)            จำนวน  ๘ เครื่อง

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๔- ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๖.๐๐ น. ที่สำนักการเงินและทรัพย์สิน  ฝ่ายพัสดุ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ ภายในสวนสัตว์ดุสิต  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๒๗๑๑๑ ต่อ ๑๔๘ หรือ ๑๒๒ ในวันเวลาราชการ หรือ WWW.ZOOTHAILAND.ORG

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร