• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการวิจัย การจับคู่ผสมพันธุ์นกหว้า ในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา

ความสำคัญ  และที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง  สัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่และสายใยอาหารในระบบนิเวศ  มีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  แต่ปัจจุบันมีภัยคุกคามสัตว์ป่าในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำลายป่าซึ่ง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การล่าโดยตรงจากผู้ล่าในธรรมชาติและมนุษย์

การใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับพื้นป่าอนุรักษ์  และการเกิดภัยธรรมชาติ  เหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประชากรสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นต้องหาแนวทางอย่างเร่งด่วนเพื่อวางแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร สัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป  การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์ป่าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์  หรือสูญหายไปจากระบบนิเวศในประเทศไทยแล้ว  แต่ยังมีอยู่ในประเทศอื่น  หรือตามสถานเพาะเลี้ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงสวนสัตว์ด้วยนั้นคือความพยายามที่จะป้องกันหรือพัฒนาคุณภาพของ ระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดให้คงอยู่อย่างมีคุณภาพ  เอื้ออำนวยให้ชีวิตและประชากรสัตว์ป่าต่างๆ ได้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสืบไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร