• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒  ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.ในวันเวลาราชการที่สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์สวนสัตว์ดุสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐น.
               รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร