• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยพร้อมห้องปฏิบัติการโครงการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายากภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๑ งาน

  องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยพร้อมห้องปฏิบัติการ

 โครงการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 1 งาน  ตั้งอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หมู่ 7  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 14,003,776.45.-บาท ( สิบสี่ล้านสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์ )

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร