• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการคชอาณาจักร

โครงการคชอาณาจักร มีเป้าหมายในการแก้ใขปัญหาการทำช้างเร่ร่อนเข้ามาหากินในเมืองใหญ่ โดยจะต้อง
เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพที่จะดึงดูดให้ชาวช้าง นำช้างของตนกลับสู่ถิ่นฐานเดิม พลิกฟื้น
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างคนกับช้าง และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป  และฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร