• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการความร่วมมือการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ TOT WiFi@Zoo

ชื่อโครงการ              :      โครงการความร่วมมือการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ TOT WiFi@Zoo

หน่วยงานรับผิดชอบ   :      ความร่วมมือระหว่าง

-          องค์การสวนสัตว์

-          บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  มีนโยบายที่จะทำให้สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการบริการ Wi-Fi ฟรีแก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ โดยความร่วมมือกันระหว่าง องค์การสวนสัตว์ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการในสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต      สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ โดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ประสานงานโครงการ

 

เป้าหมาย (Target)
๑. เพื่อให้บริการ Wi-Fi ฟรีแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์     
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้สวนสัตว์เป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมชาติ
๓. เพื่อให้สวนสัตว์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ทุกแห่ง สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ดังนี้

- สนับสนุนจุดให้บริการ Wi-Fi

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุน  ดังนี้

- สนับสนุนและติดตั้งระบบ Computer Network

- สนับสนุนการให้บริการสัญญาณ Wi-Fi ตามจุดที่กำหนด

โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

Phase I ให้บริการที่สวนสัตว์ดุสิต

Phase II และ Phase อื่น ๆ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม เช่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร