• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร

                   สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร จำนวน 1 งาน

                   ราคากลางของงานปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น  281,489.45 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) ราคากลางของ สวนสัตว์สงขลาดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของสวนสัตว์สงขลามาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสวนสัตว์สงขลา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา  16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ที่ www.zoothailand.org  เว็บไซด์สวนสัตว์สงขลา www.songkhlazoo.com โดยตรงหรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร