• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเรียนรู้

                    สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน 

                    ราคากลางของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๕๖๘.๒๘ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์) ราคากลางของสวนสัตว์สงขลาดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของสวนสัตว์สงขลามาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสวนสัตว์สงขลา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ที่ www.zoothailand.org  เว็บไซด์สวนสัตว์สงขลา www.songkhlazoo.com โดยตรงหรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร