• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเรียนรู้

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน

ราคากลางของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๕๖๘.๒๘ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร