• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ ห้อง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ ห้อง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์ งบประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สถานที่ปรับปรุง ซอยองครักษ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ราคากลาง ๔,๙๙๙,๓๒๕.๑๔ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ และมีกำหนดการจำหน่ายซองเอกสารตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในราคาซองละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถซื้อซองเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่ว กองอำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๑๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ (ในวันและเวลาราชการ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร