• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง การจ้างงานออกแบบปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙:๐๐ น. ถึงเวลา    ๑๐:๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้น 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑  ราย  (ดังแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร