• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่    ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖:๓๐ น. ซึ่งมี ผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๒ ราย นั้น 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน ๒ ราย (ดังแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร