• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูลภายในสวนสัตว์สงขลาโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ลงวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารการเสนอราคาในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙:๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๐:๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๒ ราย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย (ดังแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร