• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

            ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑๔ เครื่อง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น

            คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร