• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จับมือ องค์การสวนสัตว์ เปิดแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์-สัตว์ป่าในสวนสัตว์

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จับมือ องค์การสวนสัตว์

เปิดแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์-สัตว์ป่าในสวนสัตว์

...............................

    

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) สนองนโยบายรัฐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ หวังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
                 วันนี้ (พุธที่ 19 เมย. 2560) เวลา 14.00 น. องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนาม ณ ศาลาอนุรักษ์ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ
                  ความร่วมมือบันทึกข้อตกลงฯ ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมในสวนสัตว์
                 รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ ครั้งนี้ เป็นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามนโยบายรัฐบาล  “ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสวนสัตว์” รศ.บุญรักษา กล่าว ทางด้าน นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ    ครั้งนี้ จะเป็นการขยายเครือข่ายด้านการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของสวนสัตว์    ที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ และยังสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบอาสาสมัครสวนสัตว์
               “องค์การสวนสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอนาคต       ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งสองมิติ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของภารกิจหลัก      ในการบริหารจัดการองค์กรตามยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการสวนสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อไป” ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 7 แห่ง  และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์.  

 

 

.............................................................................................

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร