• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเตอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนแบทถ้วน) ซึ่งมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน  ๒,๓๓๗,๖๙๕.๕๐.-บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร