• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อบริการ email@zoothailand.org ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อบริการ email@zoothailand.org  เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๖๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร