• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์ กรุงเทพมหานคร

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรัฐบาล หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๗,๕๖๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร