• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (3-6) ช่วยปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ 1. นางสาวปิยะฉัตร สิงห์ภิรมย์

หมายเลขประจำตัวสอบ 2. นางสาวริสากุล ทิพวรรณ

หมายเลขประจำตัวสอบ 3. นางสาวศิรินทรา รัตนาภูผา

หมายเลขประจำตัวสอบ 4. นางสาวปาริชาต ศรีพรหมินทร์

หมายเลขประจำตัวสอบ 5. นายกษิรา นิติธนนันต์

หมายเลขประจำตัวสอบ 6. นางสาวอรรจณ์ชัชชญาณ์ ยอดสิงห์

หมายเลขประจำตัวสอบ 7. นางสาวนฤมล เปล่งสอาด

หมายเลขประจำตัวสอบ 8. นายจักรกฤษ จันทะรัง

หมายเลขประจำตัวสอบ 9. นางสาวประภัสสร อรุณภาส

หมายเลขประจำตัวสอบ 10. นางสาวพรรณวดี ลัคคะวิสสุด

หมายเลขประจำตัวสอบ 11. นายวรพงษ์ ต้นม่วง

หมายเลขประจำตัวสอบ 12. นายสฤษดิ์พงศ์ น้อยพานิช

หมายเลขประจำตัวสอบ 13. นายศิวกร อนิวรรตนกูล

หมายเลขประจำตัวสอบ 14. นางสาวเพชรรัตน์ ชัยลาด

หมายเลขประจำตัวสอบ 15. นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี

 

และกำหนดการสอบในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสวนสัตว์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร