• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครสัตวแพทย์ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

*** ขยายเวลารับสมัคร ถึง 15 เมษายน 2560 ****

1. รับสมัครสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

ประจำคลินิกรักษาช้างเคลื่อนที่ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

            ด้วย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร สัตวแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานประจำคลินิกรักษาช้างเคลื่อนที่

จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ชั้น 1)

3. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยมีขอบข่ายงานดังนี้

            - ปฏิบัติงานหลักในเขตพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง

            - ปฏิบัติงานในการดูแลและจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพช้าง ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของโครงการคชอาณาจักร

            - ปฏิบัติงานในการรักษาช้างป่วยที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งที่อยู่ในและนอกความดูแลของโครงการคชอาณาจักร แล้วแต่กรณีและความจำเป็น

4. สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามสัญญาจ้าง (1 ปี)

5. สามารถขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้

อัตราเงินเดือน

            25,000 – 35,000 บาท ต่อเดือน พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน

            มีระบบประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและประกันชีวิต

กำหนดวันรับสมัคร

            วันนี้ถึง 15 เมษายน 2560

หลักฐานทีนำมาสมัคร 

            1.หลักฐานการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือ สำเนา transcript

            2.สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ชั้น 1)

            3. สำเนาบัตรประชาชน

            4.สำเนาทะเบียนบ้าน

            5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป

การรับสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง)

            ส่งใบสมัครมายัง สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

            เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ประสานงาน

            สพ.ญ.ดร.วัลยา ทิพย์กันทา โทร 085-276-6880 อีเมล wanlayav62@gmail.com

 

2. รับสมัครผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

ประจำคลินิกรักษาช้างเคลื่อนที่ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

            ด้วย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ช่วยสัตวแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานประจำคลินิกรักษาช้างเคลื่อนที่

จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา สัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์

2. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยมีขอบข่ายงานดังนี้

            - ปฏิบัติงานหลักในเขตพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง

            - ปฏิบัติงานในการช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลและตรวจสุขภาพช้าง ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของโครงการคชอาณาจักร

            - ปฏิบัติงานในการช่วยรักษาช้างป่วยที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งที่อยู่ในและนอกความดูแลของโครงการคชอาณาจักร แล้วแต่กรณีและความจำเป็น

4. สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามสัญญาจ้าง (1 ปี)

5. สามารถขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้

อัตราเงินเดือน

            16,500 - 17,500  บาท ต่อเดือน พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน

            มีระบบประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและประกันชีวิต

กำหนดวันรับสมัคร

            วันนี้ถึง 15 เมษายน 2560

หลักฐานทีนำมาสมัคร

            1.หลักฐานการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือ สำเนา transcript

            2.สำเนาบัตรประชาชน

            3.สำเนาทะเบียนบ้าน

            4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป

การรับสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง)

            ส่งใบสมัครมายัง สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

            เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ประสานงาน

            สพ.ญ.ดร.วัลยา ทิพย์กันทา โทร 085-276-6880 อีเมล wanlayav62@gmail.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร