• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อความเป็นเลิศและยกระดับการแข่งขัน

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อความเป็นเลิศและยกระดับการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ ๙๖๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร