• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดพื้นที่ (ครั้งที่ ๒)

                                    สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดพื้นที่ (ครั้งที่ ๒) วงเงินงบประมาณ ๑,๒๒๕,๖๑๐.๑๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทสิบสตางค์)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร